Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego

 „Kliszożercy 2017”

I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu „Kliszożercy 2017” jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwane dalej NZS UEK.

2. Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki, a w szczególności wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac o podanej przez Organizatora tematyce.

II. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy student polskiej uczelni wyższej, posiadający ważną legitymację studencką oraz każdy wykładowca krakowskiej uczelni wyższej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału Byli Członkowie, Członkowie oraz Sympatycy NZS UEK.

3. Zdjęcia można zgłaszać do Konkursu w dwóch kategoriach:

 

1) Fotografia cyfrowa Student oraz Wykładowca:

– „W krzywym zwierciadle”

– „Kiedy gasną światła”

2) Instagram:

– „Winter is coming”

– „W betonowej dżungli”

 

4. Uczestnik może zgłosić w sumie 8 zdjęć, max. 4 z każdej kategorii, max. 2 z każdego tematu.

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które nie były nigdzie publikowane (w prasie lub na forum publicznym, np. na wystawie) ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.

6. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, zmianie balansu bieli. Wszelkie inne zmiany są niedozwolone. W szczególności zabrania się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

7. Fotografie cyfrowe należy nadsyłać na Konkurs, jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) na adres:

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

lub dostarczyć osobiście do siedziby NZS UEK (Pawilon Sportowy, pokoje 224, 225, 230), do dnia 19 lutego 2017 r.

8. W przypadku wysłania zdjęć pocztą, wiążącą będzie data stempla pocztowego, zaś osobistego złożenia pracy – data jej przyjęcia.

9. Zdjęcia cyfrowe muszą być dostarczone jednocześnie w dwóch formach:

a)      w formie klasycznej (rozmiar  20×30), która będzie podstawą oceny Jury a następnie wykorzystana do wystawy pokonkursowej.

b)      oraz w formie elektronicznej (format JPG, PNG, min rozdzielczość 2Mpx)

10. Do zdjęć dodawanych przez aplikację Instagram dozwolone jest używanie filtrów dostępnych w tym programie. Każde zdjęcie musi mieć w opisie 1 tag poprzedzony znakiem hasztag „#”: „kliszo2017”.

11. Na odwrocie zdjęcia muszą znajdować się: imię i nazwisko osoby biorącej udział w Konkursie, nazwa uczelni oraz kategoria konkursowa. Brak powyższych informacji będzie podstawą do dyskwalifikacji zdjęcia. Można podać własny tytuł zdjęcia.

12. Wraz ze zdjęciem uczestnik konkursu powinien przesłać swój adres e-mail, numer telefonu oraz kserokopię ważnej legitymacji lub inny dokument poświadczający status studenta lub wykładowcy.

13. Prace będą przyjmowane do 19 lutego 2017r. Prace, które zostaną dostarczone po tym terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

III. Ocenianie i nagradzanie prac

1. Prace będą oceniane przez Jury składające się z osób powołanych przez Organizatora.

2. Werdykt jury jest ostateczny.

3. Uczestnik nie może zdobyć więcej niż jedną nagrodę w jednej kategorii.

4. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.

5. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Przy odbiorze nagród konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego status studenta. W szczególnych przypadkach, z racji odległego miejsca zamieszkania, nagroda może zostać wysłana pocztą na koszt Organizatora na adres podany uprzednio przez uczestnika.

6. Przyznane nagrody mogą zostać odebrane przez osobę upoważnioną do tego przez osobę nagrodzoną. W takim przypadku warunkiem koniecznym jest poinformowanie organizatorów o takim zamiarze, podając imię i nazwisko osoby upoważnionej. Ponadto osoba upoważniona, przy odbiorze nagród, musi posiadać pisemne upoważnienie od osoby nagrodzonej.

IV. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na udział zdjęć w wystawie pokonkursowej, a także na ich wykorzystywanie przez Organizatora w materiałach informacyjnych oraz w materiałach promujących kolejne edycje Konkursu.

2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez NZS UEK zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.kliszozercy.nzsuek.pl/regulamin lub na Fanpage’u na portalu Facebook https://www.facebook.com/kliszozercy/ w zakładce Notatki.